Nasza historia

Koło Lwowian powstało na zebraniu dyskusyjnym w Londynie w sa­li „Reduty” dnia 4 lutego 1960 r. Przewodniczącym zebrania wybrano radnego miasta Lwowa Józefa Petrykiewicza, który powołał sekretarzy: Mariana Brzezickiego i Władysława Wenzla. Następnie Stefan Mękarski przedstawił cele Koła Lwowian, m.in. pielęgnowanie tradycji oby­czajowych miasta, działalności wydawniczej, ożywienie i utrwalenie bogatej spuścizny kulturowej i historycznej Lwowa. 17 grudnia 1960 r. odbyło się walne zebranie Koła Lwowian pod przewodnictwem J.A, Petrykiewicza. Płk S. Kuniczak zreferował wyniki pracy komisji orga­nizacyjnej i projekt statutu Koła. Dr S. Mękarski przedstawił uzgodnio­ny przez komisję plan działania. Zebrani wybrali przez aklamację dożywotniego hon. prezesa Koła Lwowian, obecnego na zebraniu prez. miasta Lwowa prof. dr Stanisława Ostrowskiego.

 Pierwszy zarząd Ko­ła Lwowian przedstawiał się następująco:

 • prezes – S. Kuniczak,
 • wice­prezesi: S. Mękarski i Adam Treszka,
 • sekr. Władysław Wenzel,
 • skarb­nik Marian Brzezicki,
 • ref. prasowy Stefan Legeżyński.
 • Członkowie za­rządu: Stanisław Kozioł, Barbara Mękarska-Kozłowska i Józef Petrykiewicz.

Biuletyn Koła Lwowian zaczął wychodzić w 1961 r.

Prezesi Koła Lwowian na przestrzeni lat:

 • Stanisław Kuniczak (1960-1974),
 • Adam Treszka (1974-85),
 • Marian Brzezicki (1985-86),
 • Józef Baraniecki (1986-94),
 • Tadeusz Drzewicki (1994-96),
 • Mieczysław Hampel (1996-08)
 • Barbara M.Matuchniak (2008-13)
 • Ryszard M. Żółtaniecki (2013-

Koło Lwowian powstało na zebraniu dyskusyjnym w Londynie w sa­li „Reduty” dnia 4 lutego 1960 r. Przewodniczącym zebrania wybrano radnego miasta Lwowa Józefa Petrykiewicza, który powołał sekretarzy: Mariana Brzezickiego i Władysława Wenzla. Następnie Stefan Mękarski przedstawił cele Koła Lwowian, m.in. pielęgnowanie tradycji oby­czajowych miasta, działalności wydawniczej, ożywienie i utrwalenie bogatej spuścizny kulturowej i historycznej Lwowa. 17 grudnia 1960 r. odbyło się walne zebranie Koła Lwowian pod przewodnictwem J.A, Petrykiewicza. Płk S. Kuniczak zreferował wyniki pracy komisji orga­nizacyjnej i projekt statutu Koła. Dr S. Mękarski przedstawił uzgodnio­ny przez komisję plan działania. Zebrani wybrali przez aklamację dożywotniego hon. prezesa Koła Lwowian, obecnego na zebraniu prez. miasta Lwowa prof. dr Stanisława Ostrowskiego.

 Pierwszy zarząd Ko­ła Lwowian przedstawiał się następująco:

 • prezes – S. Kuniczak,
 • wice­prezesi: S. Mękarski i Adam Treszka,
 • sekr. Władysław Wenzel,
 • skarb­nik Marian Brzezicki,
 • ref. prasowy Stefan Legeżyński.
 • Członkowie za­rządu: Stanisław Kozioł, Barbara Mękarska-Kozłowska i Józef Petrykiewicz.

Biuletyn Koła Lwowian zaczął wychodzić w 1961 r.

Prezesi Koła Lwowian na przestrzeni lat:

 • Stanisław Kuniczak (1960-1974),
 • Adam Treszka (1974-85),
 • Marian Brzezicki (1985-86),
 • Józef Baraniecki (1986-94),
 • Tadeusz Drzewicki (1994-96),
 • Mieczysław Hampel (1996-08)
 • Barbara M.Matuchniak (2008-13)
 • Ryszard M. Żółtaniecki (2013-

Lwów ? moje miasto rodzinne

prezes Koła Ryszard Zółtaniecki» Co było powodem, że zdecydował się pan na tą funkcję?

– Jest to moje rodzinne miasto, bardzo bliskie mo­jemu sercu. Moja decyzja była głównie umotywowa­na koniecznością dalszego istnienia Koła. Jestem Lwo­wianinem mam korzenie kresowe, a to zobowiązuje.

» Kiedy powstało Koło Lwowian i kto był jego pierwszym prezesem?

– Koło Lwowian powstało w 1960 roku, a jego pierw­szym prezesem był Stanisław Kuniczak. Brał on udział

w obronie Lwowa w 1918 roku. Pierwszy Biuletyn Koła został wydany w roku jego założenia, a jego redakto­rem był Stanisław Kuniczak. Pragniemy kontynuować wydawanie biuletynu. Mamy uformowaną redakcję Biule­tynu Lwów i Kresy.

prezes Koła Ryszard Zółtaniecki» Co było powodem, że zdecydował się pan na tą funkcję?

– Jest to moje rodzinne miasto, bardzo bliskie mo­jemu sercu. Moja decyzja była głównie umotywowa­na koniecznością dalszego istnienia Koła. Jestem Lwo­wianinem mam korzenie kresowe, a to zobowiązuje.

» Kiedy powstało Koło Lwowian i kto był jego pierwszym prezesem?

– Koło Lwowian powstało w 1960 roku, a jego pierw­szym prezesem był Stanisław Kuniczak. Brał on udział

w obronie Lwowa w 1918 roku. Pierwszy Biuletyn Koła został wydany w roku jego założenia, a jego redakto­rem był Stanisław Kuniczak. Pragniemy kontynuować wydawanie biuletynu. Mamy uformowaną redakcję Biule­tynu Lwów i Kresy.

Rynek Lwowski – perła pod opieką UNESCO

Prelekcję dla członków Koła Lwowian i Stowarzyszenia Pro Memoria - Ealing wygłosił prezes Koła Ryszard ZółtanieckiLwów to miasto niezwykłe, wielokulturowe, wielojęzyczne, przez które krzyżowało się dużo szlaków handlowych. To tutaj zamieszkiwali Niemej’, Żydzi, Ormianie, Rusini, Włosi, Grecy, ale przede wszystkim Polacy.

Perła Lwowa

Rynek ma 44 kamienice/ pałace, jest kształtu prosto­kątnego o wymiarach 142 m x 129 m. Kamienice pochodzą z różnych okresów historycznych i reprezentują różne style archi­tektoniczne. W układzie ulic, rynek podobny jest do rynku warszawskiego i wrocławskie­go. W 1783 roku powstały tu cztery empirowe studnie z rzeź­bami Adonisa, Amfitryty, Dia­ny i Neptuna. Najstarszą ścianą rynku jest ściana wschodnia, a najmłodsze ściany to: zachod­nia i północna. Centralnym budynkiem rynku jest ratusz, gdzie na podstawie przywileju Kazimierza Wielkiego z 1356 r. powstało nowe miasto. Na środ­ku nowo wytyczonego rynku został wzniesiony ratusz, który jest siedzibą Rady Miejskiej z burmistrzem na czele. Obec­ny ratusz pochodzi z 1851 r. i przetrwał do dziś, choć w ostatnich czasach pozbawiono go wielu detali architektonicz­nych i polskich pamiątek.

 

Prelekcję dla członków Koła Lwowian i Stowarzyszenia Pro Memoria - Ealing wygłosił prezes Koła Ryszard ZółtanieckiLwów to miasto niezwykłe, wielokulturowe, wielojęzyczne, przez które krzyżowało się dużo szlaków handlowych. To tutaj zamieszkiwali Niemej’, Żydzi, Ormianie, Rusini, Włosi, Grecy, ale przede wszystkim Polacy.

Perła Lwowa

Rynek ma 44 kamienice/ pałace, jest kształtu prosto­kątnego o wymiarach 142 m x 129 m. Kamienice pochodzą z różnych okresów historycznych i reprezentują różne style archi­tektoniczne. W układzie ulic, rynek podobny jest do rynku warszawskiego i wrocławskie­go. W 1783 roku powstały tu cztery empirowe studnie z rzeź­bami Adonisa, Amfitryty, Dia­ny i Neptuna. Najstarszą ścianą rynku jest ściana wschodnia, a najmłodsze ściany to: zachod­nia i północna. Centralnym budynkiem rynku jest ratusz, gdzie na podstawie przywileju Kazimierza Wielkiego z 1356 r. powstało nowe miasto. Na środ­ku nowo wytyczonego rynku został wzniesiony ratusz, który jest siedzibą Rady Miejskiej z burmistrzem na czele. Obec­ny ratusz pochodzi z 1851 r. i przetrwał do dziś, choć w ostatnich czasach pozbawiono go wielu detali architektonicz­nych i polskich pamiątek.

 

Ogłoszenie

W związku ze staraniami o upamiętnienie ofiar, poszukujemy informacji oraz kontaktów z rodzinami osób pomordowanych przez Sowietów w Złoczowie:

IX1939. – W.Klimecki, K-Kuczmirowski, M.Łukaszewski, LPłachta i inni.

VI. 1941. – J.Adaszyński, J.Babirecki, J.Berger, P.Czerkaski, T.Czerny, J.Golicz, F.Jaworski, L.Krokowiecki, P.Mikłaszewski, J.Nowakowski, B.Sandecki, J.Sołtowski (Sołkowski), B.Studziński, ks. J.Szewczyk, A.Szymakiewicz (Tymakiewicz), K.Terlecki, P.Terlecki, B.Tymburski, P.Tymrakiewicz, W.Welfle (Yoelpel), J.Wileczko (Wieliczko) i inni.

KLUB „ZŁOCZÓW” TMLiKPWwe Wrocławiu
Romana Szczepkowska ul. Saperska 6/12A m.3
59-220 Legnica
Tel 76 852 52 59;   tel kom. 880 2 71952
E-mail: [email protected]

W związku ze staraniami o upamiętnienie ofiar, poszukujemy informacji oraz kontaktów z rodzinami osób pomordowanych przez Sowietów w Złoczowie:

IX1939. – W.Klimecki, K-Kuczmirowski, M.Łukaszewski, LPłachta i inni.

VI. 1941. – J.Adaszyński, J.Babirecki, J.Berger, P.Czerkaski, T.Czerny, J.Golicz, F.Jaworski, L.Krokowiecki, P.Mikłaszewski, J.Nowakowski, B.Sandecki, J.Sołtowski (Sołkowski), B.Studziński, ks. J.Szewczyk, A.Szymakiewicz (Tymakiewicz), K.Terlecki, P.Terlecki, B.Tymburski, P.Tymrakiewicz, W.Welfle (Yoelpel), J.Wileczko (Wieliczko) i inni.

KLUB „ZŁOCZÓW” TMLiKPWwe Wrocławiu
Romana Szczepkowska ul. Saperska 6/12A m.3
59-220 Legnica
Tel 76 852 52 59;   tel kom. 880 2 71952
E-mail: [email protected]

Koło Lwowian. Dzisiaj

W poskowym biurze Koła Lwowian: Teresa Zagórska, Barbara Matuchniak i Alicja KolendoPowstało z potrzeby wspólnoty, z żalu za utraconym miastem i z nadziei, że nadejdzie dzień powrotu. Aż do lat 90. w Biuletynach Koła Lwowian upominano się o polskie Kresy. – Polityka dominowała, przez te wszystkie lata trwało nawoływanie do powrotu Kresów, ale przyszedł moment, kiedy zrozumiano, że trzeba zmienić kierunek działań. Ludzie się stamtąd wywodzili, tam mieli swoje korzenie i to było naturalne, że chcieli aby Lwów wrócił i oni również, ale w miarę upływu lat to się musiało zmienić. Kwestią priorytetową stała się więc pomoc Polakom, którzy tam pozostali – mówią członkinie Koła, dzięki którym ono istnieje. Barbara Matuchniak (prezes), Teresa Zagórska (redaktorka Biuletynu) i Alicja Kolendo (sekretarz).

W poskowym biurze Koła Lwowian: Teresa Zagórska, Barbara Matuchniak i Alicja KolendoPowstało z potrzeby wspólnoty, z żalu za utraconym miastem i z nadziei, że nadejdzie dzień powrotu. Aż do lat 90. w Biuletynach Koła Lwowian upominano się o polskie Kresy. – Polityka dominowała, przez te wszystkie lata trwało nawoływanie do powrotu Kresów, ale przyszedł moment, kiedy zrozumiano, że trzeba zmienić kierunek działań. Ludzie się stamtąd wywodzili, tam mieli swoje korzenie i to było naturalne, że chcieli aby Lwów wrócił i oni również, ale w miarę upływu lat to się musiało zmienić. Kwestią priorytetową stała się więc pomoc Polakom, którzy tam pozostali – mówią członkinie Koła, dzięki którym ono istnieje. Barbara Matuchniak (prezes), Teresa Zagórska (redaktorka Biuletynu) i Alicja Kolendo (sekretarz).

Linki

kresy24.pl Serwis informacyjny o Kresach
www.lwow.com.pl Wspomnienia i akutalności ze Lwowa
www.local-life.com/lviv Życie lokalne we Lwowie
www.posk.org POSK w Londynie
www.lwowiak.republika.pl Lwów na przedwojennej fotografii
www.lwowiacy.pl odpowiednik Koła Lwowian i Kresów II RP – Poznan
www.lwow.home.pl/ Mój Lwów
www.cracovia-leopolis.pl Kwartalnik Cracovia Leopolis
www.Kresy-Syberia.org Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia
www.Kresy.pl Kresy.pl są największym w Polsce medium poświęconym fenomenowi dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Na bieżąco informujemy o wydarzeniach mających znaczenie dla pamięci, teraźniejszości i przyszłości Kresów. To dzięki nam polskie społeczeństwo dowiedziało się m.in. o sprawie Rajdu Bandery. Jednak Kresy.pl to nie tylko informacje i publicystyka, ale także zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcia archiwizacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne. Dzięki naszym działaniom powstała największa baza kresowych miejscowości, stale przez nas uzupełniana i weryfikowana (Ponad 20.000 miejsc z podziałem na powiaty i województwa – zarówno przedrozbiorowej, jak i przedwojennej Rzeczypospolitej). Jako pierwsi, bazując na pracy p.p. Ewy i Władysława Siemaszków, stworzyliśmy osobowy indeks ofiar ludobójstwa OUN-UPA na Wołyniu (Ponad 30.000 rekordów, indeks jest wciąż powiększany i weryfikowany). Rozpoczęliśmy proces badania i inwentaryzacji osiedli szlachty zagrodowej – zaścianków i okolic szlacheckich (do tej pory zostało nim objętych ponad 100 miejscowości z terenu Litwy i Białorusi). Inwentaryzujemy skupiska ludności polskiej w Mołdawii (10 miejscowości) i na Ukrainie (do tej pory 20 miejscowości). Stworzyliśmy największą dostępną w sieci fototekę poświęconą materialnemu dziedzictwu kulturalnemu na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Do tej pory zdigitalizowaliśmy 20 tys. fotografii, z których niemal połowa to archiwalne fotografie przedwojenne.
kresy24.pl Serwis informacyjny o Kresach
www.lwow.com.pl Wspomnienia i akutalności ze Lwowa
www.local-life.com/lviv Życie lokalne we Lwowie
www.posk.org POSK w Londynie
www.lwowiak.republika.pl Lwów na przedwojennej fotografii
www.lwowiacy.pl odpowiednik Koła Lwowian i Kresów II RP – Poznan
www.lwow.home.pl/ Mój Lwów
www.cracovia-leopolis.pl Kwartalnik Cracovia Leopolis
www.Kresy-Syberia.org Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia
www.Kresy.pl Kresy.pl są największym w Polsce medium poświęconym fenomenowi dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Na bieżąco informujemy o wydarzeniach mających znaczenie dla pamięci, teraźniejszości i przyszłości Kresów. To dzięki nam polskie społeczeństwo dowiedziało się m.in. o sprawie Rajdu Bandery. Jednak Kresy.pl to nie tylko informacje i publicystyka, ale także zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcia archiwizacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne. Dzięki naszym działaniom powstała największa baza kresowych miejscowości, stale przez nas uzupełniana i weryfikowana (Ponad 20.000 miejsc z podziałem na powiaty i województwa – zarówno przedrozbiorowej, jak i przedwojennej Rzeczypospolitej). Jako pierwsi, bazując na pracy p.p. Ewy i Władysława Siemaszków, stworzyliśmy osobowy indeks ofiar ludobójstwa OUN-UPA na Wołyniu (Ponad 30.000 rekordów, indeks jest wciąż powiększany i weryfikowany). Rozpoczęliśmy proces badania i inwentaryzacji osiedli szlachty zagrodowej – zaścianków i okolic szlacheckich (do tej pory zostało nim objętych ponad 100 miejscowości z terenu Litwy i Białorusi). Inwentaryzujemy skupiska ludności polskiej w Mołdawii (10 miejscowości) i na Ukrainie (do tej pory 20 miejscowości). Stworzyliśmy największą dostępną w sieci fototekę poświęconą materialnemu dziedzictwu kulturalnemu na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Do tej pory zdigitalizowaliśmy 20 tys. fotografii, z których niemal połowa to archiwalne fotografie przedwojenne.

test

WP.PL/PAP | dodano: 2013-04-08 (14:49) 26 opinii Słońce pełne plam (fot. NASA)   A A A W ciągu ostatnich tygodni Słońce było dość spokojne. To niecodzienna sytuacja, bo przecież nasza dzienna gwiazda zbliża się do maksimum swojego 11-letniego cyklu aktywności. W ostatnich dniach wszystko wydaje się jednak wracać do normy. Na powierzchni Słońca znajduje się obecnie aż dziewięć grup plam słonecznych – informuje SpaceWeather.com.

Obecnie na powierzchni Słońca znajduje się aż 9 obszarów aktywnych, w których możemy obserwować plamy. Naukowcy wyliczyli, że liczba Wolfa, która określa aktywność Słońca, sięga wysokiego poziomu prawie 150.

WP.PL/PAP | dodano: 2013-04-08 (14:49) 26 opinii Słońce pełne plam (fot. NASA)   A A A W ciągu ostatnich tygodni Słońce było dość spokojne. To niecodzienna sytuacja, bo przecież nasza dzienna gwiazda zbliża się do maksimum swojego 11-letniego cyklu aktywności. W ostatnich dniach wszystko wydaje się jednak wracać do normy. Na powierzchni Słońca znajduje się obecnie aż dziewięć grup plam słonecznych – informuje SpaceWeather.com.

Obecnie na powierzchni Słońca znajduje się aż 9 obszarów aktywnych, w których możemy obserwować plamy. Naukowcy wyliczyli, że liczba Wolfa, która określa aktywność Słońca, sięga wysokiego poziomu prawie 150.

Zbieramy podpisy za ustanowieniem 11 lipca „Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”

„Stowarzyszenie Patriae Fidelis dołączyło do naszej akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca „Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”. Wczoraj napisali do nas: Rozpoczęliśmy zbierać podpisy na naszych ostatnich spotkaniach w trzech miastach Wielkiej Brytanii. Nasze Stowarzyszenie ma swoje oddziały w kilku miastach Zjednoczonego Królestwa oraz  jeden w Hiszpanii. Pamięć o Kresach oraz o ofiarach mordów dokonanych na mieszkańcach tamtych terenów Polski, utrzymywanie więzi między rodakami jest jednym z zadań jakie nasze Stowarzyszenie sobie stawia.

„Stowarzyszenie Patriae Fidelis dołączyło do naszej akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca „Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”. Wczoraj napisali do nas: Rozpoczęliśmy zbierać podpisy na naszych ostatnich spotkaniach w trzech miastach Wielkiej Brytanii. Nasze Stowarzyszenie ma swoje oddziały w kilku miastach Zjednoczonego Królestwa oraz  jeden w Hiszpanii. Pamięć o Kresach oraz o ofiarach mordów dokonanych na mieszkańcach tamtych terenów Polski, utrzymywanie więzi między rodakami jest jednym z zadań jakie nasze Stowarzyszenie sobie stawia.