O Nas / About Us

We support the humanitarian and cultural activities of the Polish community in Lwów, proclaiming the truth about Lwów and the Borderlands of the Second Polish Republic, defending the interests of the Polish minority in Kresach II RP.

About Koło Lwowian:

Koło Lwowian was established thanks to the involvement of friends of Polish Lwów who were born or had strong ties with the city before World War II. After the end of hostilities, the soldiers, most of them wartime defenders of the city, could not return to the country enslaved by communism, decided in 1961 to organize themselves as part of the Koło Lwowian’s activities and defend the good name of their beloved city. From then until today, lovers of Lwów have published various types of publications, including: the bulletin ‘Lwów and Kresy’, meeting on the occasion of national and religious holidays, and socially cultivating Lwów holidays and customs. Koło Lwowian also provides financial support to Polish schools in Lwów.

Nasza historia
Koło Lwowian powstało na zebraniu dyskusyjnym w Londynie w sa­li „Reduty” dnia 4 lutego 1960 r. Przewodniczącym zebrania wybrano radnego miasta Lwowa Józefa Petrykiewicza, który powołał sekretarzy: Mariana Brzezickiego i Władysława Wenzla. Następnie Stefan Mękarski przedstawił cele Koła Lwowian, m.in. pielęgnowanie tradycji oby­czajowych miasta, działalności wydawniczej, ożywienie i utrwalenie bogatej spuścizny kulturowej i historycznej Lwowa. 17 grudnia 1960 r. odbyło się walne zebranie Koła Lwowian pod przewodnictwem J.A, Petrykiewicza. Płk S. Kuniczak zreferował wyniki pracy komisji orga­nizacyjnej i projekt statutu Koła. Dr S. Mękarski przedstawił uzgodnio­ny przez komisję plan działania. Zebrani wybrali przez aklamację dożywotniego hon. prezesa Koła Lwowian, obecnego na zebraniu prez. miasta Lwowa prof. dr Stanisława Ostrowskiego.

Dane zarządu:

PrzewodniczącyRyszard M. Żółtaniecki
Skarbnik Barbara M. Matuchniak
SekretarzBarbara Gajda
Redaktor biuletynuKolegium redakcyjne

Pierwszy zarząd Ko­ła Lwowian przedstawiał się następująco:

prezes – S. Kuniczak,
wice­prezesi: S. Mękarski i Adam Treszka,
sekr. Władysław Wenzel,
skarb­nik Marian Brzezicki,
ref. prasowy Stefan Legeżyński.
Członkowie za­rządu: Stanisław Kozioł, Barbara Mękarska-Kozłowska i Józef Petrykiewicz.
Biuletyn Koła Lwowian zaczął wychodzić w 1961 r.

Prezesi Koła Lwowian na przestrzeni lat:

Stanisław Kuniczak (1960-1974),
Adam Treszka (1974-85),
Marian Brzezicki (1985-86),
Józef Baraniecki (1986-94),
Tadeusz Drzewicki (1994-96),
Mieczysław Hampel (1996-08)
Barbara M.Matuchniak (2008-13)
Ryszard M. Żółtaniecki (2013-